Stanovy - Šípkarskeho Klubu Rožňava

Stanovy v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

Článok I.

Základné ustanovenia

Názov združenia: Šípkarsky Klub Rožňava

Sídlo združenia: Šípkarsky Klub Rožňava, Edelényska 1954/16, 048 01 Rožňava

Šípkarsky Klub Rožňava, je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov založeným za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb, najmä
v oblasti športu, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.
Šípkarsky Klub Rožňava je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou činnosť podľa vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky.
V právnych vzťahoch vystupuje pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto
vzťahov vyplýva.
Spolupracuje s vedeniami podnikateľských  subjektov v športových podujatiach, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov v tejto oblasti.

Článok II.

Ciele a poslanie

Poslaním Šípkarskeho Klubu Rožňava je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti, športu, ale aj v iných oblastiach
spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných
zručností, schopností, teoretických vedomostí, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Cieľom Šípkarskeho Klubu Rožňava je:

 • zabezpečovať všestranné podmienky pre účasť členov na športových ( tréningy, súťaže, turnaje a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach
 • propagovanie vlastnej činnosti
 • organizovanie prestupov vlastných členov do iných Šípkarsky Klubov a organizovanie prestupov členov z iných Šípkarsky Klubov do vlastnej Šípkarskej Klubovej základne
 • vytváranie ekonomických, materiálno-technických, personálnych, administratívnych, sociálnych, ekologických, bezpečnostných a iných podmienok na činnosť Šípkarskeho Klubu, ako celku i jej členov
 • podporovať aj záujem detí a mládeže v oblasti športu

Článok III.

Organizácia Šípkarskeho Klubu Rožňava

 1. Organizačná výstavba Šípkarskeho Klubu Rožňava z hľadiska vnútornej organizácie sa Šípkarskeho Klubu Rožňava člení podľa odvetví na oddiely, družstvá ( ďalej len zložky ). Zložky v rámci Šípkarskeho Klubu Rožňava nie sú právnickými osobami. Organizáciu Šípkarskeho Klubu Rožňava tvorí Členská schôdza a mimoriadna členská schôdza, Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava a Kontrolná rada.
 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktorá sa koná raz za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza.

Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza, schvaľuje:

Vznik a zánik Šípkarskeho Klubu Rožňava, vytváranie, zlúčenie s iným občianskym združením, vstup a výstup Šípkarskeho Klubu Rožňava z iných právnických osôb.

 • Stanovy a normy Šípkarskeho Klubu Rožňava, ich zmeny a novelizácie
 • Rozpočet
 • Výšku členského príspevku
 • Správu o činnosti a hospodárení Šípkarskeho Klubu Rožňava za uplynulé obdobie ktorú predkladá výkonný výbor
 • Plán činnosti a hospodárenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výkonný výbor
 • Správu kontrolnej rady Šípkarskeho Klubu Rožňava
 • Dispozície s majetkom ( odpredaj, darovanie, kúpa, prenájom a pod. )

 

Členská schôdza volí a odvoláva výkonný výbor, predsedu a kontrolnú radu ŠK. V prípade zániku Šípkarskeho Klubu Rožňava vymenuje likvidátora Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktorý oznámi ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze, sú všetci oprávnení členovia Šípkarskeho Klubu Rožňava.
Členská schôdza, resp. Mimoriadna členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov.
Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výkonný výbor ŠK a kontrolná rada ŠK na písomnú žiadosť viac ako 50% oprávnených členov Šípkarskeho Klubu Rožňava.
Z členskej schôdzi sa vyhotovuje zápisnica.

Členstvo v Šípkarskeho Klubu Rožňava

Členstvo v Šípkarskeho Klubu Rožňava je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

a/ Vznik členstva

Členom Šípkarskeho Klubu Rožňava sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami Šípkarskeho Klubu Rožňava.
Maloletí ( do 15. roku života ) a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom Šípkarskeho Klubu Rožňava iba na
základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami. Právnická osoba sa
môže stať členom iba na základe písomnej prihlášky.

Náležitosti prihlášky:

 • Prihláška musí byť podaná písomne na predpísanom klubovom tlačive, ktoré obsahuje:
 • Meno a priezvisko uchádzača
 • Dátum narodenia
 • Adresu trvalého a prechodného bydliska
 • Prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav a že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy
 • Šípkarskeho Klubu Rožňava, zložku Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktorej chce byť príslušníkom
 • Dátum a podpis žiadateľa o členstvo. U maloletých a nespôsobilých doplnené podpisom prihlášky ich zákonnými zástupcami.

O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava.
Dokladom o členstve je platný členský preukaz.

b/ Zánik členstva

Členstvo v Šípkarskeho Klubu Rožňava zaniká:

 • vystúpením na základe oznámenia člena
 • vyškrtnutím pre neplnenie, alebo nemožnosť plnenia si základných povinností
 • vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie
 • smrťou člena

c/ Práva člena

 • zúčastňovať sa na činnosti a využívať výhody člena Šípkarskeho Klubu Rožňava
 • zúčastňovať sa členských schôdzí Šípkarskeho Klubu Rožňava, platí podmienka dovŕšenia 15 rokov života a byť spôsobilý
 • zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktoré hodnotia jeho činnosť. V prípade nedovŕšenia 15-tich rokov života, alebo nespôsobilosti, majú toto právo jeho zákonní zástupcovia
 • dávať podnety, návrhy, odvolania a pripomienky
 • byť volení a delegovaný do orgánov Šípkarskeho Klubu Rožňava po dovŕšení 18 – roku života a ak je spôsobilý

Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava

Členská schôdza volí na členskej schôdzi 5 –členný výkonný výbor, ktorí riadi činnosť Šípkarskeho Klubu Rožňava medzi členskými schôdzami.
Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava pozostáva z :

 • predsedu
 • podpredsedu
 • tajomníka
 • hospodára
 • ďalšieho člena

Voľbu do orgánov Šípkarskeho Klubu Rožňava ako i funkčné obdobie upravuje Volebný poriadok Šípkarskeho Klubu Rožňava.
V mene občianskeho združenia je oprávnený konať : predseda, podpredseda a tajomník, každý z nich samostatne. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach a vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
Výkonný výbor sa schádza minimálne 1 x za kalendárny ¼ rok .
Výkonný výbor zvoláva predseda, alebo podpredseda Šípkarskeho Klubu Rožňava.
Výkonný výbor je uznášania schopný, ak je prítomných aspoň 50% jeho členov.
Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze a kontrolnej rady.
Rozhodnutia výkonného výboru Šípkarskeho Klubu Rožňava sú záväzné pre všetkých členov Šípkarskeho Klubu Rožňava.

Kontrolná rada Šípkarskeho Klubu Rožňava

 • Kontrolná rada je nezávislým orgánomŠípkarskeho Klubu Rožňava , oprávneným kontrolovať všetky druhy činnosti.
  Šípkarskeho Klubu Rožňava . Členská schôdza volí na svojej schôdzi 3- člennú Kontrolnú radu, ktorá si spomedzi svojich členov volí predsedu.
 • Voľbu do orgánov Kontrolnej rady Šípkarskeho Klubu Rožňava ako i funkčné obdobie upravuje Volebný poriadok.
 • Predseda Kontrolnej rady má právo byť prizývaný na zasadnutia výkonného výboru s hlasom poradným.
 • Kontrolnú radu zvoláva jej predseda.

Článok IV.

Hospodárenie šporového klubu

 • Príjmy Šípkarskeho Klubu Rožňava tvoria členské príspevky, výnosy z akcií organizovaných Šípkarskeho Klubu Rožňava, z jeho majetku,z dobrovoľných príspevkov a darov, vrátane sponzorstva a účelové dary a príspevky,príjmy z športovej,  kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti Šípkarskeho Klubu Rožňava dotácie a granty od fyzických a právnických osôb a pod.
 • Hlavným nástrojom hospodárenia Šípkarskeho Klubu Rožňava je Rozpočet Šípkarskeho Klubu Rožňava. Rozpočet pripravuje výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi. Základné rozpočtové položky sú tvorené z členských príspevkov, ktoré navrhuje výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava.

Príjmy Šípkarskeho Klubu Rožňava sa rozdeľujú podľa potrieb Šípkarskeho Klubu Rožňava.
O rozdelení týchto prostriedkov a darov nad rámec rozpočtu rozhodne Členská schôdza (pri hodnote nad 500,- €), alebo Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava (pri hodnote do 500,- €). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza
Správe o hospodárení Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktorú Výkonný výbor predkladá Členskej schôdzi.
Dobrovoľné príspevky a dary sú všetky materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu (napr. nákup športových potrieb). S takýmto príspevkom resp. darom disponuje Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
Finančné prostriedky Šípkarskeho Klubu Rožňava sa ukladajú vo finančnom ústave.

Výdavky Šípkarskeho Klubu Rožňava tvoria príspevky na:

 • na materiálne, personálne a organizačné zabezpečenie Šípkarskeho Klubu Rožňava
 • organizáciu športových a kultúrnych podujatí
 • dopravu, ubytovanie, stravovanie, poistenie športových a kultúrnych podujatí
 • nájmy a prenájmy priestorov a vybavení
 • nákup športových potrieb, výstrojov pre zložky Šípkarskeho Klubu Rožňava
 • zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu
 • fungovanie Šípkarskeho Klubu Rožňava
 • mimoriadne výdavky schválené členskou schôdzou

Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom organizácie.

Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje na základe dokladov a záznamov v Peňažnom denníku Šípkarskeho Klubu Rožňava, ktorý vedie hospodár Šípkarskeho Klubu Rožňava. Správu o hospodárení, spracovanú hospodárom Šípkarskeho Klubu Rožňava, predkladá Výkonný výbor členskej schôdzi na výročnom zasadnutí. Doklady o hospodárení Šípkarskeho Klubu Rožňava je hospodár povinný predložiť na požiadanie Kontrolnej rady Šípkarskeho Klubu Rožňava.

Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve Šípkarskeho Klubu Rožňava sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár Šípkarskeho Klubu Rožňava. Inventarizácia majetku Šípkarskeho Klubu Rožňava sa vykonáva raz ročne k 31.12. príslušného kalendárneho roka a vždy pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu vykonáva Kontrolná rada.
Šípkarsky klub Rožňava môže vytvárať, resp. vstupovať ako člen, spoločník. Akcionár a podobne do iných  právnických osôb v záujme podpory poslania Šípkarskeho Klubu Rožňava.

Článok V.

Zánik zduženia

Združenie Šípkarskeho Klubu Rožňava zaniká písomným rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov združenia Šípkarskeho Klubu Rožňava.

Na základe tohto zvolá Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava mimoriadne zasadnutie Členskej schôdze, ktorá v mene jej členov potvrdí zánik Šípkarskeho Klubu Rožňava a zabezpečí organizáciu opatrení a činností s tým spojených.

 1. Pri zániku združenia Šípkarskeho Klubu Rožňava vykoná Výkonný výbor Šípkarskeho Klubu Rožňava zúčtovanie majetku Šípkarskeho Klubu Rožňava, pri ktorom:
 2. a) sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora
 1. b) zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie iným športovým združeniam podľa ich záujmu, alebo ich odovzdá , kde má sídlo na účely
 1. c) rozhodne o rozdelení zostávajúcich finančných prostriedkov
 2. d) zrealizuje likvidáciu účtu v bankovej inštitúcii

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Tieto Stanovy Šípkarskeho Klubu Rožňava nadobúdajú platnosť dňom schválenia Členskou schôdzou a zaregistrovaním.

 

V Rožňave: 01.05.2016

Upozornenie tieto stanovy Šípkarskeho Klubu Rožňava, patria pod autorské právo internetového vlastníka stránky a akékoľvek kopírovanie bez súhlasu vlastníka je zakázané!