Celkové výsledky mestskej ligy
7. apríla 2016
Šípkarsky herný kalendár Bar u Legionárov 2016
7. apríla 2016

Šúťažný poriadok SŠF

Súťažný poriadok SŠF

Turnaje  jednotlivcov, dvojíc a triplemixov

Základné ustanovenia

Tento súťažný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Športových pravidiel SŠF, ktoré doplňuje a upresňuje.

 Pravidlá pre súťaže jednotlivcov, dvojíc a triplemixov

B1. Súťaže jednotlivcov a dvojíc sa usporiadávajú v sezóne ako seriál turnajov pod názvom Slovenský pohár. Z týchto turnajov je zostravovaný rebríček SŠF.

B2. V jednotlivých kategóriách Slovenského pohára je vedené priebežne poradie. Body získavajú hráči podľa bodovacích tabuliek a v každej kategórii podľa počtu zúčastnených hráčov.

B3. Do Slovenského pohára sa rátajú body z nasledovných turnajov : OPEN, REGION, MASTER, TOP, M SR.

B4. Pri rovnosti bodov v poradí Slovenského pohára rozhoduje:

  1. a) umiestnenie na M SR v danej sezóne
  2. b) vyšší počet bodov získaný na turnajoch TOP
  3. c) vyšší počet bodov získaný na turnajoch Master

OPEN TURNAJE – LOKÁLNE LIGY

C1. Počet miestnych turnajov nie je obmedzený. Miestne turnaje započítavané do Slovenského pohára sa môžu konať iba v termíne od 1.9. do 30.4.  Miestne turnaje hrané v termíne, kedy sú plánované turnaj TOP,REGION,   MASTER, nebudú do Slovenského pohára rátané. Výnimku vždy tvoria miestne turnaje, ktoré budú odohrané priamo v mieste konania týchto turnajov. V prípade termínových kolízií lokálnej ligy s turnajmi REGION, MASTER,TOP, či M SR bude takáto lokálna liga vyradená z bodovania do rebríčka SŠF.

C2. Do regríčka SŠF sa každému hráčovi ráta najlepší bodový výkon za kalendárny mesiac. Organizátor OPEN turnajov je preto povinný najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca zaslať na sipky@sipky.sk  výsledkovú listinu, ktorá bude obsahovať :

Meno priezvisko                     názov ligy                   najvyšší bodový zisk jednotlivca v danom mesiaci

 

C3. Turnajov OPEN sa môže zúčastniť každý aj bez platnej registrácie SŠF.

C4. Usporiadateľ miestneho turnaja môže byť ktokoľvek, kto zaistí regulárnosť turnaja podľa Športových pravidiel a súťažného poriadku SŠF. Ak chce organizátor LOKÁLNYCH turnajov zaradiť svoj turnaj do Slovenského pohára, musí mať svoj turnaj registrovaný v SŠF. Zároveň platí pravidlo, že ak v danom meste už existuje organizovaná súťaž, je povinný dohodnúť si s ďalšími organizátormi termíny turnajov tak, aby sa vzájomne neprekrývali.

C5. Hrací model je doporučený DKO, ale je to v kompetencii organizátora. V každom prípade však musí organizátor dodržať bodovací systém SŠF aby bolo možné započítať jednotlivcom body do rebríčka.

C6. Aby mohol byť turnaj započítaný do Slovenského poháru, musí usporiadateľ vyhotoviť o turnaji zápis (pavúk, skupiny apod.) kde musí byť uvedené: kto, kedy a kde turnaj usporiadal, poradie hráčov s údajmi v tomto poradí – umiestnenie, meno a priezvisko. V prípade chýbajúcich povinných údajov nemusí byť  turnaj vôbec započítaný.

REGION TURNAJE – regionálne turnaje

D1. REGIONY sa usporadúvajú v oblastiach ZÁPAD – STRED – VÝCHOD. V každej oblasti je možné zorganizovať maximálne 2 turnaje kategórie REGION za jednu sezónu. Turnaje musia byť organizované tak, aby sa dátumovo neprekrývali so žiadnym turnajom rovnakej, alebo vyššej kategórie. Hráčom sa počítajú všetky výsledky turnajov REGION do aktuálneho poradia Slovenského pohára.

D2. REGION turnajov sa môžu zúčastniť všetci hráči bez ohľadu na to, či sú ,alebo nie sú registrovaní v SŠF.

D3. REGION turnaj sa hrá systémom DKO na 2 víťazné legy celý turnaj. Kategórie turnajov sú : hlavný turnaj (mužov, žen a juniorov), samostatný turnaj žien, samostatný turnaj juniorov. V prípade, že sa do samostatnej kategórie prihlásia minimálne 4 účastníci. Ženy a juniori môžu hrať okrem svojej súťaže aj hlavnú súťaž v prípade, že si zaplatia štartovné v plnej výške.

D4. V turnaji REGION sa nasadzuje podľa aktuálneho rebríčka Slovenského pohára.

MASTER TURNAJE

E1. Turnajov MASTER sa môže zúčastniť každý hráč. Ak hráč nemá preukaz akceptovaný SŠF, je povinný zaplatiť zvýšené štartovné + 2 EUR.

E2. MASTER turnaj sa hrá v kategórii  mužov, žien, dvojíc, juniorov . Súťaž jednotlivcov sa hrá systémom DKO na 2 víťazné legy celý turnaj.

E3. Do turnajov MASTER sa obvykle nasadzuje podľa rebríčka SŠF.

F4. Po skončení súťaže je organizátor povinný vypracovať výsledkovou listinu, ktorú na mieste uverejní a odošle ju do 3 dní na sekretariát SŠF.

TOP TURNAJE

G1. Turnajov TOP sa môže zúčastniť každý hráč s platným preukazom SŠF.

G2. V každom turnaji TOP vždy organizátori určia :

– turnaj mužov, žien, dvojíc, juniorov, cricketr, dvojice, doplnkové turnaje

G3. Do turnajov TOP sa obvykle nasadzuje podľa rebríčka SŠF.

G4. Po ukončení prezentácie uverejní rozhodca turnaje zoznam prihlásených hráčov na vhodnom mieste ku kontrole na dobu najmenej 10 minút. V tejto dobe je hráč povinný zoznam prekontrolovať a v prípade, že v zozname nieje uvedený, uplatní si túto skutočnosť ihneď u rozhodcu. Po tejto dobe rozhodca začne turnaj. Po začiatku turnaja, už nieje možné protestovať proti zoznamu prihlásených.

G5. Finále, ak sa hrá systémom DKO – pokiaľ vyhrá hráč, ktorý do finále postúpil z B strany pavúka, sa odohrá rozhodujúci zápas (opakované finále) na 3 víťazné legy. Juniori hrajú na 2 VL

G6. Po skončení súťaže je organizátor povinný vypracovať výsledkovou listinu, ktorú na mieste uverejní a odošle ju do 3 dní na sekretariát SŠF.

G7. Organizátor súťaže  po skončení finálového zápasu odovzdá finančné prémie hráčom (dvojiciam).

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ELEKTRONICKÝCH ŠÍPKACH

H1. M SR za môže zúčastniť iba hráč s trvalým pobytom na území SR a s platným registračným preukazom.

H2. Oficiálne kategórie M SR sú : MUŽI 501DO, muži CRICKET, ženy 501 DO, ženy CRICKET, juniori 501MO, dvojice muži 501DO TEAM, dvojice ženy 501 DO TEAM, TRIPLE MIX 701MO. Organizátor môže podľa situácie rozdeliť juniorskú kategóriu na dve kategórie do 15 rokov a do 18 rokov. Takisto v prípade nízkeho počtu prihlásených, môže organizátor niektorú z kategórií zrušiť. Jedná sa o prípad, keď sa do súťaže o titul M SR prihlási menej jako 8 súťažiacich.

H3. Hrací plán je  v každej kategórii DKO. Hrací model sa stanoví pred turnajom.

H4. Nasadzovanie do turnaja je realizované podľa aktuálneho rebríčka SŠF.

H5. Po skončení súťaže organizátor zverejní výsledkovú listinu najneskôr do 3 dní po skončení turnaja.

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *