História
6. apríla 2016

Disciplinárny poriadok SŠF

Disciplinárny poriadok 

 

Úvodné ustanovenie.

Článok 1
Disciplinárny poriadok stanoví pravidlá disciplinárneho konania v SŠF.

Článok 2
Účelom disciplinárneho konania je prejednávanie a spravodlivé posúdenie disciplinárneho previnenia. Priebeh jednania i vlastné rozhodnutie musí mať výchovný účinok na previnilého, ostatných hráčov aj na celú verejnosť.

Článok 3
Disciplinárne konanie je dvojinštančné. Priestupky na turnajoch 2. a 3. kategórie rieši organizátor turnaja. Proti jeho rozhodnutiu je možné odvolanie. Odvolanie, prípadnú zmenu rozhodnutia organizátora posudzuje výkonný výbor SŠF.

Disciplinárne konanie priestupkov na turnajoch TOP a M SR  rieši priamo výkonný výbor SŠF.

Článok 4
Ak prejednáva disciplinárny orgán niekoľko disciplinárných previnení, vysloví trest odpovedajúci najzávažnejšiemu previneniu. K ostatným previneniam sa prihliadne ako k priťažujúcim okolnostiam. V prípade dvoch  previnení jedného hráča najnižším možným trestom je druhý stupeň trestu podľa stupnice. Prihliada sa pritom na závažnejší priestupok. V prípade viac ako dvoch previnení jedného hráča súčasne je možné udeliť iba trest najvyššieho stupňa. Vylúčenie z radov SŠF znamená trvalý zákaz účasti a vstupu na turnaje , ktoré sa počítajú do rebríčkov SŠF. V prípade že potrestaný hráč, či družstvo poruší zákaz a zúčastní sa v čase trvania trestu niektorého z turnajov počítaných do rebríčkov SŠF, mení sa vymeraný trest automaticky o stupeň vyššie.

Článok 5
Potrestaný hráč má právo opakovane žiadať o zmiernenie trestu a to v intervale minimálne 6 mesiacov. Od udelenia trestu pritom musí prebehnúť minimálne 6 mesiacov. Trest nadobúda účinnosť dňom rozhodnutia o jeho výške. Do momentu rozhodnuitia má potrestaný hráč či družstvo pokračovať v súťažnej činnosti.O odvolaniach, či žiadostiach o zmiernenie trestu rozhoduje výkonný výbor SŠF.

Článok 6
V disciplinárnom konaní sa prejednávajú previnenia jednotlivých ( hráčov, rozhodcov, funkcionárov a členov SŠF ) a kolektívov pre porušenie poriadku a pravidiel SŠF, jednaniu proti zásadám športového a spoločenského chovania a proti zásadám športovej etiky.

Článok 7
Disciplinárnym konaním môže byť postihovaný jednotlivec aj kolektív aj tak, že bol už za to isté previnenie postihnutý podľa súťažného poriadku. Myslí sa tým napríklad, že ak bol hráč či kolektív na základe svojho priestupku diskvalifikovaný priamo organizátorom, tento trest nie je konečný. Následne môže byť riešený disciplinárnou komisiou, resp. výkonným výborom SŠF.

DRUHY DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV

Článok 8

Tresty ukladané jednotlivcom

a) Verejné napomenutie.
b) Zákaz súťažnej činnosti až na 18 mesiacov ( ak nepresiahne trest 12 mesiacov, môže byť udelený podmienečne, s ohľadom na závažnosť ). Termín nástupu určuje disciplinárny orgán.
Peňažitá pokuta do 200 EUR ( zákaz činnosti do zaplatenia ).
Zákaz reprezentovania
c) Vylúčenie z radov SŠF.

Článok 9

Tresty ukladané kolektívom

a) Zákaz činnosti na 1 súťažné stretnutie ( iba pri súťaži družstiev ).

b) Zákaz činnosti na viacej súťažných stretnutí.

c) Kontumácia odohraných súťažných stretnutí, v ktorých došlo k previneniu.

d) Peňažitá pokuta do 200 EUR.

e) Preradenie do nižšej súťaže.

f) Zákaz reprezentovania.

III. DRUHY PREVINENÍ A VÝŠKA TRESTOV

Článok 10

PREVINENIE HRÁČOV

Nešportové chovanie (pokrikovanie, kritizovanie, hádzanie šípkami po zemi, úmyselné zdržovanie hry, svojvoľné opustenie hracieho priestoru a pod. ):

a) verejné napomenutie, v prípade nutnosti okamžitého riešenia diskvalifikácia z turnaja

b) verejné napomenutie s podmienkou zastavenia súťažnej činnosti podľa písmena c)

c) zastavenie súťažnej činnosti až na 3 mesiace.

Nevhodné spoločenské chovanie v hracom priestore i mimo neho počas turnaja:

a) verejné napomenutie,

b) verejné napomenutie s podmienkou zastavenia súťažnej činnosti podľa písmena c)

c) zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov.

Urážky, zosmiešňovanie súpera:

a) verejné napomenutie,

b) verejné napomenutie s podmienkou zastavenia súťažnej činnosti podľa písmena
c) zastavenie súťažnej činnosti až na 6 mesiacov.

Neoprávnený štart:

a) za iný klub ( družstvo )
zastavenie súťažnej činnosti na 2 – 12 mesiacov,

b) v priebehu zastavenia súťažnej činnosti
zastavenie súťažnej činnosti na 3 – 12 mesiacov,

c) falšovanie športovo-technických dokladov s cieľom neoprávneného štartu
zastavenie súťažnej činnosti na 12 mesiacov.

Úmyselné ovplyvňovanie výsledkov zápasu a stretnutia:

a) bez úplaty alebo bez sľubu úplaty
zastavenie súťažnej činnosti na 3 – 6 mesiacov,

b) za úplatu alebo sľub úplaty
zastavenie súťažnej činnosti na 6 – 18 mesiacov.

c) vylúčenie zo súťaží organizovaných SŠF.
Hrubé porušenie športovej etiky, zvlášť hrubé porušenie, opakované porušenie stanov a poriadku SŠF:

a) verejné napomenutie s podmienkou na 6-12 mesiacov,

b) zastavenie súťažnej činnosti až na 18 mesiacov,

c) vylúčenie z radov SŠF.
Hrubé porušenie športovej etiky, vo forme slovného či fyzického napadnutia, či inzultácie súpera, rozhodcu, funkcionára diváka a podobne.

a) zastavenie činnosti na 6 – 12 mesiacov,

b) zastavenie súťažnej činnosti až na 18 mesiacov,

c) vylúčenie z radov SŠF.

Znevažovanie reprezentácie vo forme správania aké je uvedené v bodoch 2, 3, 5, 6, 7. Znevažovanie znakov reprezentácie ( dres, štátna vlajka, ceremoniál na vrcholných podujatiach a podobne.

a) podmienečný zákaz reprezentácie na 12 mesiacov

b) zákaz reprezentovať po dobu až do 18 mesiacov.

c) doživotný zákaz reprezentácie.

V prípade, že jeden a ten istý hráč bude disciplinárne riešený z akých- koľvek dôvodov dvakrát. Nemôže pri druhom prejednávaní dostať trest rovnakej váhy. Znamená to, že ak pri prvom disciplinárnom konaní z akéhokoľvek priestupku obsiahnutého v bodoch 1 – 8 obdržal trest pod písmenom a), v druhom disciplinárnom konaní mu musí byť udelený trest minimálne kategórie b). Nehrá pritom žiadnu rolu skutočnosť, že sa jedná o disciplinárny postih inej povahy

EVIDENCIA DISCIPLINÁRNYCH TRESTOV

Článok 25
Disciplinárne tresty eviduje a zverejňuje disciplinárna komisia SŠF.

Článok 26
Disciplinárna komisia je povinná informovať usporiadateľov o všetkých trestoch, ktoré sa vzťahujú k poriadanému turnaju. Tento poriadok má byť preto dostupný na internete.

Článok 27
Poplatky pre správne riešenia. Každá žiadosť adresovaná výkonnému výboru na riešenie je spoplatnená čiastkou 10 EUR. Výkonný výbor sa žiadosťou bude zaoberať až po zaplatení správneho poplatku.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28
Výklad disciplinárného poriadku robí disciplinárna komisia SŠF.

Článok 29
Toto úplné znenie disciplinárneho poriadku bolo schválené výkonným výborom  SŠF

s účinnosťou  od 28.8.2003

V Košicaich 28.8.2003

Ing. Karol KIRCHNER
Peter POCKLAN
Marián KVASNIČKA

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *